Gem

No. 16

Look

No. 15

Pith

No. 14

Slump

No. 13

Blue

No. 12

boundary

No. 11

Tributary

No. 10

Traverse

No. 9

Routine

No. 8

Artifact

No. 7

Momentary

No. 6

Handle

No. 5